Nieuws

Gemeente presenteert veiligheidsplan 2015-2018

IMG_9623Het college van B en W van Almere heeft het Actieprogramma Veiligheid 2015-2018 vastgesteld. De ambitie is om in de komende vier jaar de criminaliteit en overlast in de stad tegen te gaan en de veiligheidsbeleving van inwoners te verbeteren. Hierbij wordt ingezet op vier thema’s: ‘High Impact Crimes’, veilige buurt, aanpak jeugdcriminaliteit en –overlast en de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en woonoverlast. In de veiligheidsaanpak geldt: Preventie voorop, doorpakken waar het moet! Daarbij wordt gedaan wat nodig is in de stad op die plaatsen en tijden die daarom vragen. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, inwoners, ondernemers en partners. Zij hebben ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het plan, zoals via de Veiligheidstour.
In het nieuwe Actieprogramma Veiligheid wordt de veiligheidsaanpak geïntensiveerd. In de Programmabegroting 2015 heeft het college daarom voorgesteld de impulsgelden veiligheid structureel te maken. De 1,3 miljoen euro wordt gebruikt om het aantal handhavers in de wijken en buurten structureel uit te breiden met 10 fte. Ook wordt een informatieanalist ingezet zodat de juiste interventies kunnen worden gepleegd en wordt de aanpak ‘High Impact Crimes’ verder versterkt. Tenslotte worden de middelen ingezet voor de werkzaamheden van het nieuw gevormde interventieteam Woonoverlast.

1. ‘High Impact Crimes’: woninginbraken, straatroven, overvallen en huiselijk geweld
Van alle delicten maken woninginbraken, straatroven en overvallen de meeste inbreuk op de persoon of de persoonlijke levenssfeer. De intensieve aanpak woninginbraken van de afgelopen tijd wordt voortgezet en ook toegepast op straatroven en overvallen. De maatregelen zijn gericht op het verkleinen van de slachtofferkans, het vergroten van de burgerbetrokkenheid en het vergroten van de pakkans. Zo wordt het project ‘Waaks’ wordt uitgebouwd om nog meer te profiteren van de extra ogen en oren in de buurt. Ook is de TOP X aanpak in het Veiligheidshuis een belangrijk element in de aanpak. Juist om criminele patronen te doorbreken. Daarom wordt niet alleen gekeken naar de persoon in kwestie, de maatregelen kunnen ook betrekking hebben op zijn omgeving, andere gezinsleden en school en/of werk. Waar nodig worden daarbij methoden van dwang en drang toegepast. De aanpak moet o.a. leiden tot een daling van de woninginbraken en straatroven met 15%. Onder ‘High Impact Crimes’ valt ook de aanpak van huiselijk geweld. Dit is niet acceptabel en moet bestreden, of nog liever voorkomen, worden. In deze aanpak wordt samengewerkt met de andere gemeenten in Flevoland en partners als de Blijfgroep, de politie en Bureau Jeugdzorg.

2. Veilige buurt
Samen met bewoners, ondernemers en partners werkt de gemeente aan veilige wijken en buurten. Hiervoor worden o.a. burgerinitiatieven gestimuleerd en kwetsbare plekken in de openbare ruimte aangepakt. Eén van de doelen is om het aantal inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt terug te brengen van 29% naar 25%. Ook wordt met diverse partijen samengewerkt aan een veilig bedrijventerrein en winkelcentrum, veilig uitgaansgebied en veilig openbaar vervoer. In een aantal convenanten zijn hierover afspraken gemaakt die in de komende jaren worden uitgevoerd.

3. Aanpak jeugdcriminaliteit en –overlast
De aanpak is erop gericht om patronen die (kunnen) leiden tot criminaliteit en overlast te doorbreken. Daarbij is een combinatie tussen justitie, zorg en onderwijs onmisbaar. Zo zijn het voorkomen van schooluitval en perspectief op het vinden van een baan belangrijke voorwaarden. Maar ook door op scholen aandacht te besteden aan maatschappelijke thema’s als het omgaan met social media en problematiek rond loverboys of verslaving. Ook is het belangrijk dat risico’s vroeg worden gesignaleerd, zodat bijsturing mogelijk is. Daarom is er afstemming tussen de 16 sociale wijkteams, de Jeugd Interventie Teams (JIT’s) en het Veiligheidshuis. Maar ook de inzet van jeugdboa’s die dagelijks, en waar nodig ’s nachts, op straat zijn om op te treden tegen overlastgevend gedrag. Omdat elke situatie rond een jongere anders kan zijn, vraagt de aanpak om maatwerk en worden maatregelen flexibel ingezet.

4. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en woonoverlast
De aanpak van woonoverlast houdt prioriteit. Het interventieteam Woonoverlast pakt jaarlijks minimaal 150 zaken van woonoverlast op, zoals hennepteelt, illegale kamerverhuur of uit de hand gelopen burenruzies. Daarnaast ligt de focus op de georganiseerde criminaliteit, zoals de aanpak van hennep, prostitutie, mensenhandel en fraude. Deze ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar raakt wel het functioneren van de samenleving. Hierbij worden alle mogelijke middelen ingezet om criminelen en criminele organisaties aan te pakken of barrières op te werpen. Zo worden drugspanden aangepakt en wordt de Wet Bibob toegepast bij het beoordelen van vergunningaanvragen. De samenwerking met partijen als de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is daarbij onmisbaar.

Meer informatie
Op de website van Veilig Almere is het Actieprogramma Veiligheid 2015-2018 te downloaden. Op deze website illustreert een animatie het nieuwe Actieprogramma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *